កែវ គូនីឡា ល្បី​ឈ្មោះ​ក្នុង​គ្រួសារ​ Blogger

By Mer Chanpolydet Original link: http://www.dmcpost.com/2012/08/31/keo-kounila-famous-in-blogger-family/ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Google វាយពាក្យថា KEO ដកឃ្លា KOUNILA នោះគេនឹងឃើញនូវ Link ជាច្រើន នឹង​បង្ហាញជា​ក់ជា​មិនខាន។ ជាទូទៅ ឈ្មោះ​ដែល​បាន​បង្ហាញនៅ​លើគេ​ហទំព័រ Google ច្រើនជាអ្នកដែលមានឈ្មោះ​ស្រដៀង​នឹង​មនុស្ស​ល្បីៗ​ដូចជា…

Continue Reading →